Aýratynlyk

Maşynlar

Awtomat poroşok maşyny dolduryp biler (1 setir 2 doldurgyç)

Bu seriýaly maşyn, köne öwrüm plastinkasyny iýmitlendirmek üçin bir tarapa ýasaýan täze dizaýn.Bir setirde goşa güýçlendiriji doldurgyçlar we dörän iýmitlendiriş ulgamy ýokary takyklygy saklap biler we aýlanýan stoluň ýadaw arassalanmagyny alyp biler.Takyk agram we doldurma işini edip biler, şeýle hem beýleki maşynlar bilen birleşip, gaplap bilýän önümçilik liniýasyny gurup biler.Bu enjam süýt tozy, albumen tozy, ýakymly, dekstroza, tüwi uny, kakao tozy, gaty içgi we ş.m. doldurmakda ulanylyp bilner.

Bu seriýaly maşyn, köne öwrüm plastinkasyny iýmitlendirmek üçin bir tarapa ýasaýan täze dizaýn.Bir setirde goşa güýçlendiriji doldurgyçlar we dörän iýmitlendiriş ulgamy ýokary takyklygy saklap biler we aýlanýan stoluň ýadaw arassalanmagyny alyp biler.Takyk agram we doldurma işini edip biler, şeýle hem beýleki maşynlar bilen birleşip, gaplap bilýän önümçilik liniýasyny gurup biler.Bu enjam süýt tozy, albumen tozy, ýakymly, dekstroza, tüwi uny, kakao tozy, gaty içgi we ş.m. doldurmakda ulanylyp bilner.

Usullar maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

Youoluň her ädiminde.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

Biz hakda

Hebei Shipu Machinery Technology Co., Ltd. Dizaýn, önümçilik, tehniki goldaw we satuwdan soňky hyzmaty öz içine alýan giňişleýin kärhana, süýt tozy, derman, saglygy goraýyş önümleri üçin awtomatiki gaplaýyş enjamlary we müşderiler üçin bir nokatly hyzmaty bermäge bagyşlanýar, ýakymly zatlar, çaga iýmiti, margarin, kosmetika, himiýa senagaty we beýleki pudaklar.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň tehniki talaplaryna we ussahanasynyň ýerleşişine laýyklykda standart däl dizaýn we enjamlar bilen üpjün edip biler.

ýakynda

HABARLAR

 • 2018-nji ýylda döredilen “Can” -yň işe girizilmegi

  Dört sany hünärmen, Fonterra kompaniýasynda galyndylaryň üýtgemegi we ýerli okuw üçin ugrukdyrylýar.Kanal emele getiriji liniýa guruldy we önümçilige 2016-njy ýyldan başlap başlandy, önümçilik meýilnamasyna görä, galyby üýtgetmek üçin ýene üç tehniki müşderiniň zawodyna iberdik we ...

Hyzmatdaşlyk müşderisi

 • Müşderi LOGO (1)
 • Müşderi LOGO (11)
 • Müşderi LOGO (12)
 • Müşderi LOGO (2)
 • Müşderi LOGO (4)
 • Müşderi LOGO (6)
 • Müşderi LOGO (1)
 • Müşderi LOGO (5)
 • Müşderi LOGO (2)
 • Müşderi LOGO (3)
 • Müşderi LOGO (3)
 • Müşderi LOGO (9)
 • Müşderi LOGO (7)
 • Müşderi LOGO (8)
 • Müşderi LOGO (10)
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň